Пълни условия и правила за провеждането на  игра: 
„Предложи и Спечели награда от Паркетен свят”

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за провеждане на играта:

Организатор

„Паркетен Свят ” ООД с ЕИК: 102903611, седалище и адрес на управление : гр. Бургас, к-с Славейков, бл.126 .

Период на провеждане

От 10.05.2024 до 19.05.2024 г. включително. Като при необходимост Паркетен свят си запазва правото да удължава срока на играта.

Прекратяване преди срока на играта

Играта може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима  сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което организаторът по независещи причини, не може да продължи настоящата игра или по едностранно решение  на организатора.

Организаторът не носи никаква отговорност за пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.

Условия за участие

В играта могат да участват всички, които попълнят посочената форма с поне едно предложение за радио реклама, в рамките на периода на провеждане на играта. Всеки участник може да направи повече от едно предложение, като по този начин увеличава шанса си за печалба.В играта могат да участват само физически лица, които към датата на подаване на имейл с предложение, са навършили 18 години.

Служителите на „Паркетен Свят” ООД, в качеството си на организатор на играта,  както и членовете на  техните семейства , нямат право на участие в нея.

Награди

Първа награда – 300 лв.
Втора награда – комплимент от Паркетен свят
Трета награда – комплимент от Паркетен свят

Механизъм на играта

Правилата за играта са задължителни и  еднакви за всички участници, както следва:

  • Всеки желаещ  да участва, трябва да попълни посочената форма .
  • Периода на изпращане на предложението трябва задължително да бъде в рамките на периода от 10.05.2024 до 19.05.2024 г. включително.
  • При изпращане на имейл с предложение, задължително да се посочат две имена, местоживеене( град/село), емайл и телефон за връзка с участника. При тяхната липса, автоматично полученото предложение ще бъде отхвърлено и няма да участва в играта.
  • Не се допускат при изпращането на имейл да се използват груби, нецензурирани, расистки или накърняващи името на „Паркетен Свят” думи. При неспазване на тези изисквания, участника автоматично ще отпадне от играта.
  • Всеки участник, независимо от броя на изпратените предложения, може да спечели само една награда.

Разпределение на наградата

От всички включили се в играта ”Предложи и Спечели”, само един ще получи голямата парична награда. Печелившият участник, трябва да е спазил всички посочени условия  и неговото предложение,  според Паркетен Свят е най-подходящо за новата радио реклама.

Оповестяване на печелившия участник

Участника, който печели паричната награда, ще бъде уведомен лично по телефон в рамките на 5 работни дни. При невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на посочения срок, той автоматично губи наградата. Независимо дали конкретното лице е получило или не своята награда, Паркетен Свят си запазва правото да използва и моделира неговото предложение.

Лични данни

Участника се съгласява при спечелване на голямата награда да бъде фотографиран, обявен като печеливш в сайта на „Паркетен Свят” ООД https://parketensviat.com/  , както и на официалната фен страница във Facebook   https://www.facebook.com/parketensviat

Организирането, предоставянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inс. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.

Разни

  • Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник , предоставил неточни данни , като например невалиден телефон за контакт или непълни три имена.
  • Организаторът не носи отговорност, за евентуални оплаквания от ФЛ, които не са успели да се включат в играта. Организаторът не носи отговорност , ако някой участва в играта след края на обявения промоционален период.
  • При доказана основателна причина като нарушение на правилата за играта, опит за манипулация и др., организаторът  има право да изключи отделни лица от участие в играта, запазвайки си правото да предприеме законови действия. В случай на такива ситуации след като наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне наградата , както и разходите във връзка с това, направени от организатора.

Паркетен Свят си запазва правото да използва и моделира, получените предложения, независимо от предприетите законови действия.

  • В случай на евентуални спорове между организатора и участниците, те ще се решават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентен съд, съобразно приложимото  българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия за участие като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://parketensviat.com/ .