Настоящите общи условия ce oтнacят за провеждането на онлайн игра „НОВ ПОД за стая В ТВОЯ ДОМ“, организирана от „Паркетен свят“ ООД.

I. Дефиниции

Организатор на кампанията е „Паркетен Свят” ООД с ЕИК: 102903611, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 126.

Участник в кампанията е всеки Facebook потребител, който се е регистрирал за участие в играта на организатора с две имена, e-mail, телефон и населено място, и е дал съгласие данните му да бъдат съхранявани и използвани за целите на играта и/или целите на директия маркетинг.

II. Обхват на кампанията

Кампанията „Спечели НОВ ПОД за стая В ТВОЯ ДОМ“ се организира територията на Република България и се провежда онлайн – в платформата Facebook, чрез препратка за регистрация в платформата Mailchimp.

III. Период на кампанията

Кампанията стартира на 01.02.2022 и продължава до 28.02.2022г. Победителят ще бъде изтеглен на лотариен принцип и обявен на официалната Facebook страница на „Паркетен Свят“.

IV. Механизъм за участие в играта

Кампанията „Спечели НОВ ПОД за стая В ТВОЯ ДОМ“ ще бъде обявена на официалната Facebook страница на „Паркетен Свят“.  Всеки Facebook потребител, който има желание да се включи, трябва да се регистрира с две имена, e-mail адрес, телефон и населено място по местоживеене, както и да даде своето съгласие данните му да бъдат съхранявани и обработвани за целите на играта и/или целите на директния маркетинг. След изтичане на периода на играта ще бъде изтеглен един победител на лотариен принцип.

V. Прекратяване преди срока на кампанията

Кампанията може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат на което организаторът по независещи от него причини не може да продължи настоящата кампания, или по едностранно решение на организатора.

Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.

В случай на предсрочно прекратяване на кампанията, организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на официалната си Facebook страница.

VI. Условия за участие

В кампанията могат да участват само физически лица, които към датата на участие са навършили 18 години. Решението за участие в кампанията е доброволно и е обвързано от настоящите Правила, които са задължителни за участниците. Участието в кампанията не е обвързано с покупка.

Служителите на „Паркетен Свят” ООД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в играта.

VII. Награда

Победителят в кампанията  „Спечели НОВ ПОД за стая В ТВОЯ ДОМ“ ще получи 1000лв. ваучер за подмяна на подовата настилка на стая по негов избор в дома си. Ваучерът важи за всички продукти и услуги на организатора, като печелившият може да използва ваучера за закупуване подови настилки и аксесоари по негов избор, както и за извършване на монтаж или демонтаж спрямо ценовата листа на организатора. Ваучерът не може да бъде използван частично или разменян за неговата парична равностойност. В случай, че спечелилият избере продукти и услуги на стойност по-малка от стойността на ваучера, победителят губи правото си да се възползва от цялата сума на ваучера и не може да получи разликата в цените в ресто. Ако победителят избере продукти и услуги на стойност по-голяма от стойността на ваучера, той ще трябва да заплати само разликата в цената.

VIII. Теглене на печелившия участник

Печелившият участник в кампанията „Спечели НОВ ПОД за стая В ТВОЯ ДОМ“ ще бъде определен в периода 07.03. – 11.03.2022 г.  Печелившият ще бъде определен чрез специализиран софтуер и тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от тегленето, както и Печелившият ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Освен печеливш, ще бъдат изтеглени и 2 резервни Участника.

След като тегленето приключи и бъде установено името на спечелилия участник, същия ще бъде обявен на официалната Facebook страница на организатора.

IX. Оповестяване на печелившия

Участникът, който спечели наградата, ще бъде уведомен лично по телефон или e-mail в рамките на 2 (два) работни дни след датата на теглене. При невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на посочения срок, както и в случай, че спечелилият участник откаже да бъде публично оповестен, той автоматично губи наградата и за победител ще се счита първият от резервните участници, който отново ще бъде обявен в официалната Facebook страница на организатора. При невъзможност за осъществяване на контакт или отказ от първия резервен участник, за победител ще бъде счетен вторият резервен участник, който отново ще бъде обявен на официалната Facebook страница на организатора.

X. Получаване на наградата

Победителят в играта ще може да получи ваучерът си собственолично от посочен от ораганизатора магазин „Паркетен Свят“, спрямо локацията на местоживеене на участника. Победителят може да получи ваучерът си само след предоставяне на документ за самоличност. Победителят в играта може да усвои наградата си собственолично, в един от  следните физически магазини на „Паркетен Свят“:

  • Паркетен Свят София 1
  • Паркетен Свят София 2
  • Паркетен Свят София 3
  • Паркетен Свят София 4
  • Паркетен Свят Варна 1
  • Паркетен Свят Бургас
  • Паркетен Свят Велико Търново
XI. Публичност. Лични данни. Защита на личните данни

Всеки участник се съгласява при спечелване на наградата да бъде фотографиран, обявен като печеливш в сайта на „Паркетен Свят” ООД www.parketensviat.com, както и на официалната фен страница на дружеството във Facebook www.facebook.com/parketensviat.

Всеки участник се съгласява при спечелване и след усвояване на наградата да осигури достъп за снимки в помещението подменени подови настилки от организатора.

С участието в тази кампания участниците се съгласяват, че техните имена биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като Организаторът не дължи заплащане за това. Изричното си несъгласие за използване на личните си данни всеки потребител може да заяви на имейл info@parketensviat.com

Организирането, предоставянето, провеждането и регламента на кампанията по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inс. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.

С участието си в промоцията лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата кампания. Чрез включването си в кампанията участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й .

XII. Разни

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни данни, като например невалиден телефон за контакт, имейл адрес  или непълни три имена.

Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от лица, които не са успели да се включат в кампанията. Организаторът не носи отговорност за регистрации за играта, направени преди 01.02.2022 г. и след 28.02.2022 г.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта, респ. съответната награда.

При доказана основателна причина като нарушение на правилата за кампанията, опит за манипулация и др., организаторът  има право да изключи отделни лица от участие в кампанията, запазвайки си правото да предприеме законови действия. В случай на такива ситуации след като наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне наградата, както и разходите във връзка с това, направени от организатора.

Организаторът на промоцията не носи отговорност и не може да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази кампания.

Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организаторът и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния български съд.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия за участие като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на  сайта на дружеството www.parketensviat.com. С включването си в кампанията участниците се обвързват с гореописаните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на кампанията.