ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, купуващо стока от магазини „Паркетен Свят“ на територията на р. България , или от онлайн магазина на адрес  www.parketensviat.com

УЧАСТНИК се нарича Клиент, който направи покупка и притежава фактура/касова бележка, плати своята фактура/касова бележка безконтактно (или онлайн – ако покупката е направена от онлайн магазина на Паркетен Свят, на адрес: https://www.parketensviat.com/, наричан по-нататък „онлайн магазин”), и регистрира данните от покупката, чрез попълване на талон.  ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш и има право да получи предварително обявената награда.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в магазините на «Паркетен Свят» и онлайн магазина, за по кратко наричани („Участващи обекти“).

Организатор

„Паркетен Свят” ООД с ЕИК: 102903611, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с Славейков, бл.126.

Период на провеждане

Кампанията стартира на 06.07.2020 г. и продължава до 15.08.2020 г. включително.

Прекратяване преди срока на кампанията

Кампанията може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима  сила съгласно действащото законодателство, в резултат на което организаторът по независещи от него причини не може да продължи настоящата кампания, или по едностранно решение  на организатора.

Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.

В случай на предсрочно прекратяване на кампанията, организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на интернет страницата си.

Териториален обхват на кампанията

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в магазините на «Паркетен Свят» и онлайн магазина, за по кратко наричани („Участващи обекти“).

Награда

2 бр. Почивка за двама в бутиков хотел „Utopia Forest” намиращ се в парк Росенец (Отманли), с включени 2 бр. закуски, релаксираща зона, външен басейн,външна зона за спорт, зала за забавни игри (възраст 6-65 години), playstation зона, безплатен паркинг, wi-fi на територията на целия комплекс .

Голямата награда ще получат 1 клиент направил поръчка в онлайн магазина и 1 клиент направил поръчка в някой от магазините ни.

Условия за участие

В кампанията могат да участват всички клиенти на дребно, които закупят в рамките на посочения по-горе период продукти от физическите магазини или онлайн магазина на Паркетен Свят. В кампанията всеки един клиент на дребно автоматично участва за спечелването на наградата, при условие, че в момента на покупката  попълни формуляра под формата на талон за участие във физическите магазини или онлайн, като посочи трите си имена, телефон и имейл адрес. В кампанията могат да участват само физически лица, които към датата на покупка са навършили 18 години. Решението за участие в кампанията е доброволно и е обвързано от настоящите Правила, които са задължителни за участниците.

Служителите на „Паркетен Свят” ООД, както и членовете на  техните семейства , нямат право на участие в нея.

Механизъм на играта

Правилата за кампанията са задължителни и еднакви за всички клиенти, както следва:

  • Кампанията  ще  бъде обявена в социални мрежи, преса, интернет реклама, външна реклама, радио и/или телевизионна реклама и на интернет банери. Официалните правила на кампанията могат да бъдат намерени на http://parketensviat.com/
  • Всеки клиент на дребно, желаещ  да участва за спечелването на наградата, трябва да предостави своите три имена, телефон за връзка и имейл адрес при закупуване на подова настилка.
  • Периодът, в който клиентите на дребно участват за спечелване на награда от кампания „ПАРКЕТирай се на плажа”, e от 06.07.2020 г. до 15.08.2020 г. включително.
  • При липса или отказ за предоставяне на данни в т.ч. три имена, имейл адрес и телефон за връзка, ще се счита, че клиентът не желае да участва за спечелване на награда от кампания „ПАРКЕТирай се на плажа”.    
  • Чрез включването си в кампанията всеки участник дава съгласието си в случай, че спечели наградата, да бъде публично обявен в сайта на Паркетен Свят” ООД http://parketensviat.com/, официалната фен страница във Facebook   https://www.facebook.com/parketensviat, в т.ч. и за заснемането му.
  • Всеки участник, независимо от броя на закупените подови настилки в рамките на периода, може да участва еднократно с името и данните си в кампанията и да спечели само една награда. Клиент направил поръчки и в онлайн магазина и на място в магазин, може да участва само веднъж.
  • Датата на публикуване на печелившия от кампанията „ПАРКЕТирай се на плажа” ще бъде в периода 19 -20 август, като това ще се случи в социалната мрежа facebook, чрез публикация.
  • Наградата следва да се използва в периода от 25.08.2020 г. до 31.10.2020 г.,  след предварителна резервация по телефон на : +359 877 998 530 или имейл reservations@utopiaforest.bg  , като датата за настаняване, трябва да бъде предварително съобразена със заетостта на хотела.  Настаняването в хотела трябва да бъде не по-рано от 14:00 часа, а освобождаването на хотелската част не по-късно от 12:00 часа.
  • От всички включили се в кампанията „ПАРКЕТирай се на плажа”, само двама ще получат наградите – почивка за двама в бутиков хотел „Utopia Forest”, намиращ се в парк Росенец (Отманли). Печелившите участници трябва да са спазили всички посочени по- горе условия и да са предоставили безвъзмездно своите данни за контакт. Печелившите участници следва да представи валиден документ за самоличност /паспорт, лична карта/ и  стокова разписка/ фактура/ банково извлечение, удостоверяващо покупката.

Определяне на Печелившите участници

Печелившите участници в кампанията „ПАРКЕТирай се на плажа” ще бъдат определени  в периода 19-20 август 2020 г. чрез томболи. Тегленето ще се излъчи в социалната мрежа facebook, като се използва опция “Live”. По този начин всички последователи на страницата на Паркетен Свят https://www.facebook.com/parketensviat могат да видят тегленето в реално време. След като тегленето приключи и бъде установено името на спечелилиите участници, същите ще бъдат обявени и на официалния сайт на дружеството  http://parketensviat.com/ .

Оповестяване на спечелилия участник

Участникът, който спечели наградата, ще бъде уведомен лично по телефон в рамките на 2 (два) работни дни. При невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на посочения срок, както и в случай, че спечелилият участник откаже да бъде публично оповестен, той автоматично губи наградата и ще бъде проведена нова томбола за определяне на нов печеливш, който отново ще бъде обявен в социалната мрежа facebook, чрез използване на фукнция “Live”, както и в официалния сайт http://parketensviat.com/ .

Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Освен печеливш, ще бъдат изтегляни и по 2 резервни Участника.

Публичност. Лични данни. Защита на личните данни

Всеки участник се съгласява при спечелване на наградата да бъде фотографиран, обявен като печеливш в сайта на „Паркетен Свят” ООД http://parketensviat.com/, както и на официалната фен страница на дружеството във Facebook   https://www.facebook.com/parketensviat .

С участието в тази кампания участниците се съгласяват, че техните имена биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като Организаторът не дължи за заплащане за това. Изричното си несъгласие за използване на личните си данни всеки потребител може да заяви на имейл info@parketensviat.com

Организирането, предоставянето, провеждането и регламента на кампанията по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inс. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.

С участието си в промоцията лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата кампания. Чрез включването си в кампанията участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й.

Разни

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни данни, като например невалиден телефон за контакт, имейл адрес  или непълни три имена.

В случай, че спечелилият играта участник бъде възпрепятстван и не може да използва наградата си в посочения период, той трябва да уведоми за това хотела на следните телефонни номера: +359 877 998 530с цел уточняване на друга дата за престой.

Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от лица, които не са успели да се включат в кампанията. Организаторът не носи отговорност за регистрации за играта, направени преди 06.07.2020 г. и след 16.08.2020 г.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта, респ. съответната награда.

При доказана основателна причина като нарушение на правилата за кампанията, опит за манипулация и др., организаторът  има право да изключи отделни лица от участие в кампанията, запазвайки си правото да предприеме законови действия. В случай на такива ситуации след като наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне наградата, както и разходите във връзка с това, направени от организатора.

Организаторът на промоцията не носи отговорност и не може да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази кампания.

Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организаторът и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния български съд.

Подробна информация и снимков материал относно местоположението на хотел „Utopia Forest”, можете да намерите на официалния сайт на хотела: https://utopiaforest.bg/, както и във фейсбук страницата му: https://www.facebook.com/utopiaforestbg/

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия за участие като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на  сайта на дружеството http://parketensviat.com/. С включването си в кампанията участниците се обвързват с гореописаните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на кампанията.