Настоящите общи условия ce oтнacят за провеждането на онлайн игра „Паркетирай се на плажа – #лято2024“, организирана от „Паркетен свят“ ООД.

I. Дефиниции

Организатор на кампанията е „Паркетен Свят” ООД с ЕИК: 102903611, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 126.

Участник в кампанията е всеки клиент на „Паркетен Свят”, който е направил покупка за над 1000лв. в периода 01.07. – 31.07.2024г. и се е регистрирал за участие в играта на организатора с две имена, e-mail, телефон и номер на поръчка, и е дал съгласие данните му да бъдат съхранявани и използвани за целите на играта и/или директния маркетинг.

II. Обхват на кампанията

Кампанията „Паркетирай се на плажа – #лято 2024“ се организира територията на Република България и се провежда онлайн, чрез препратка за регистрация във формуляр на Google Forms.

III. Период на кампанията

Кампанията стартира на 01.07.2024 и продължава до 31.07.2024г. Победителите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип и обявени на официалната Facebook и Instagram страница на „Паркетен Свят“.

IV. Механизъм за участие в играта

Кампанията „Паркетирай се на плажа – #лято 2024“ ще бъде обявена на официалната Facebook страница на „Паркетен Свят“, както и във физическите магазини на веригата.  Всеки клиент на „Паркетен Свят“, който е пазарувал за над 1000лв. в периода 01.07. – 31.07.2024г. и има желание да се включи в играта на организатора, трябва да се регистрира с две имена, e-mail адрес, телефон и номер на поръчка/номер на касова бележка, както и да даде своето съгласие данните му да бъдат съхранявани и обработвани за целите на играта и/или целите на директния маркетинг. Ще бъде организирано томболно теглене, от което ще бъдат излъчени общо 2 победители. Тегленето ще се проведе на 05.08.2024г. ще бъдат изтеглени 2-ма победители, които ще получат:

  • Първа награда – 5 безплатни нощувки за до четирима във Vista Del Mar 2,к.к. Слънчев бряг през месец Август и Септември.
  • Втора награда – 3 безплатни нощувки за до четирима във Vista Del Mar 2,к.к. Слънчев бряг през месец Август и Септември.
V. Прекратяване преди срока на кампанията

Кампанията може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат на което организаторът по независещи от него причини не може да продължи настоящата кампания, или по едностранно решение на организатора.

Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.

В случай на предсрочно прекратяване на кампанията, организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на официалната си Facebook страница.

VI. Условия за участие

В кампанията могат да участват само физически лица, които към датата на участие са навършили 18 години. Решението за участие в кампанията е доброволно, обвързано е с покупка и с настоящите Правила, които са задължителни за участниците.

Служителите на „Паркетен Свят” ООД, както и членовете на техните семейства , нямат право на участие в играта.

VII. Награда

Победителите в кампанията „Паркетирай се на плажа – #лято 2024“ ще получат пет безплатни нощувки (първа награда) и три безплатни нощувки (втора награда) във Vista Del Mar 2,к.к. Слънчев бряг, които могат да използват през месец Август или Септември. Наградата важи за настаняване на до четирима души. В случай, че печелившият желае, той може да преотстъпи наградата си на трети лица. Наградата не може да се заменя за нейната парична равностойност.

Спечелените нощувки се покриват изцяло от Паркетен Свят, като печелившият ще трябва да заплати единствено еднократна такса за почистване на цена от 49лв.

Печелившите могат да се възползват от 30% отстъпка, ако желаят да удължат престоя си във Vista Del Mar 2,к.к. Слънчев бряг. Промоционалното предложение за доплащане важи за до пет допълнителни нощувки.

VIII. Теглене на печелившите

Ще бъдат изтеглени 2ма печеливши участници. Печелившите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, чрез специализиран софтуер и от тричленна комисия, в централния офис на организатора.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Освен печеливши, ще бъдат изтеглени и 3 резервни Участника.

След като тегленето приключи и бъде установено името на печелившите, същите ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на организатора.

IX. Оповестяване на печелившите

Участниците, които спечелят наградата, ще бъдат уведомени лично по телефон или e-mail в рамките на 2 (два) работни дни след датата на теглене. При невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на посочения срок, както и в случай, че спечелилият участник откаже да бъде публично оповестен или да усвои наградата си, той автоматично губи наградата и за победител ще се счита първият от резервните участници, който отново ще бъде обявен в официалната Facebook страница на организатора. При невъзможност за осъществяване на контакт или отказ от първия резервен участник, за победител ще бъде счетен вторият резервен участник, който отново ще бъде обявен на официалната Facebook страница на организатора.

X. Получаване на наградата

Победителите в играта печелят пет безплатни нощувки (първа награда) и три безплатни нощувки (втора награда) въвVista Del Mar 2,к.к. Слънчев бряг, които ще могат да използват през месец Август и Септември. След като бъде уведомен за наградата, всеки победител ще може да си избере удобни за него дати за настаняване , като тези дати трябва да са свободни за посетители на Vista Del Mar 2,к.к. Слънчев бряг.

Наградата не може да бъде заменяна за нейната парична равностойност, но се допуска да бъде преотстъпена на трети лица, ако това е волята на печелившия.

Всеки печеливш може да използва наградата си за настаняване на до четирима души, като в това число влиза и спечелилият участник.

Всички печеливши от томболата ще могат да се възползват от 30% отстъпка, ако желаят да удължат престоя си във Vista Del Mar 2,к.к. Слънчев бряг. Промоционалното предложение за доплащане важи за максимум 5 допълнителни нощувки.

XI. Публичност. Лични данни. Защита на личните данни

Всеки участник се съгласява при спечелване на наградата да бъде фотографиран, обявен като печеливш в сайта на „Паркетен Свят” ООД www.parketensviat.com, както и на официалната фен страница на дружеството във Facebook: www.facebook.com/parketensviat и Instagram: www.instagram.com/parketensviat

С участието в тази кампания участниците се съгласяват, че техните имена биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като Организаторът не дължи заплащане за това. Изричното си несъгласие за използване на личните си данни всеки потребител може да заяви на имейл info@parketensviat.com

Организирането, предоставянето, провеждането и регламента на кампанията по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inс. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта.

С участието си в промоцията лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата кампания. Чрез включването си в кампанията участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й.

XII. Разни

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливши участници, предоставили неточни данни, като например невалиден телефон за контакт, имейл адрес  или непълни имена.

Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от лица, които не са успели да се включат в кампанията. Организаторът не носи отговорност за регистрации за играта, направени преди 01.07.2024 г. и след 31.07.2024 г.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта, респ. съответната награда.

При доказана основателна причина като нарушение на правилата за кампанията, опит за манипулация и др., организаторът  има право да изключи отделни лица от участие в кампанията, запазвайки си правото да предприеме законови действия. В случай на такива ситуации след като наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне наградата, както и разходите във връзка с това, направени от организатора.

Организаторът на промоцията не носи отговорност и не може да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази кампания.

Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организаторът и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния български съд.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия за участие като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на  сайта на дружеството www.parketensviat.com. С включването си в кампанията участниците се обвързват с гореописаните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на кампанията.